Horus_Workflow_1.4

Horus_Workflow_1.4

Horus Workflow 1.4 to niezawodny i wydajny system egzekucji procesów biznesowych, stworzony w całości przez Horus, na co dzień realizujący najbardziej złożone zadania wymagających klientów korporacyjnych i dużych organizacji. System jest w pełni indywidualnie konfigurowany w celu realizacji potrzeb użytkowników i strategii zarządczych dowolnej wielkości organizacji.

Zapoznaj się z paletą funkcjonalności oprogramowania Horus Workflow 1.4
i korzyściami jakie płyną z wdrożenia.

Inwestycja i realizacja celów strategicznych
Cecha lub funkcjonalność systemu Korzyść z inwestycji w oprogramowanie
 • Możliwość oprogramowania i automatyzacji dowolnie zdefiniowanego procesu biznesowego, uwzględniającego obieg dokumentów, zadania wykonywane przez ludzi i systemy informatyczne.
Pełne dostosowanie oprogramowania do potrzeb każdej organizacji, z uwzględnieniem specyfiki i strategii jej działania, potrzeb poszczególnych użytkowników i charakteru procesu (human-, document-, integration-centric).
 • Bezpłatna licencja, niezależnie od ilości korzystających pracowników, wdrożonych procesów, oraz instancji (lub instalacji).
Pełna alokacja kosztów inwestycyjnych w obszar dostosowania oprogramowania do faktycznych potrzeb organizacji, oraz optymalnego wdrożenia i szkoleń dla użytkowników.
Usprawnienie pracy i dostęp do informacji
Cecha lub funkcjonalność systemu Korzyść z inwestycji w oprogramowanie
 • Możliwość elastycznego tworzenia interfejsów użytkowników z wykorzystaniem metod projektowania zorientowanego na użytkownika (User-Centered Design).
Wysoki komfort użytkowania oprogramowania poprawia szanse wdrożenia i akceptacji produktu wewnątrz organizacji, redukuje czas poświęcony na szkolenia i ilość zapytań o pomoc, oraz zmniejsza koszty późniejszych poprawek.
 • Indywidualne lub masowe wykonywanie zadań, takich jak: podejmowanie decyzji, eskalacja, wnioskowanie, akceptacja, raportowanie, koordynacja i przydział pracy.
 • Możliwość konfigurowania przycisków ułatwiających wykonywanie złożonych zadań.
 • Ułatwienie nietypowych zadań: uzupełnianie danych i dokumentów, informowanie o wykonaniu prac poza systemem (ręcznie, fizycznie, w innych systemach informatycznych), uruchamianie działań w systemach zewnętrznych z poziomu jednego interfejsu i przenoszenie danych pomiędzy systemami.
 • Interfejsy zapewniający spójne środowisko pracy dla osób wykonujących kilka typów zadań w ramach tych samych bądź różnych procesów biznesowych.
Wydajne wykonywanie najbardziej skomplikowanych zadań biznesowych.
 • Powiadomienia o oczekujących zadaniach w formie wizualnej (np. kolory w listach i tabelach), e-mailowe i SMSowe z bezpośrednim przekierowaniem do miejsc ich wykonywania.
 • Możliwość sortowania i wyszukiwania zadań wedle zadanych kryteriów ważności (np.spodziewanego terminu realizacji, osoby odpowiedzialnej etc.).
 • Mechanizmy walidujące wprowadzane dane, weryfikujące ich poprawność z zewnętrznymi systemami lub osobami, oraz słowniki do autouzupełniania tekstów.
 • Wskazówki dotyczące kolejnych kroków jakie może wykonać użytkownik.
 • Możliwość zaimplementowania automatycznych reguł biznesowych wycofujących lub rozdzielających zadania niewykonane.
 • Narzędzia do podglądu przepływu i realizacji zadań w ramach procesów.
 • Interfejs umożliwia wyświetlanie instrukcji "stanowiskowych" i pomocy dla użytkowników.
 • Interfejs umożliwia wyświetlanie instrukcji dla poszczególnych i ogólnej pomocy dla użytkowników.
 • Możliwość ustawienia specjalnej pomocy dla użytkowników korzystających z systemu po raz pierwszy lub rzadko.
Poprawa jakości pracy i dostosowanie jej do wyznaczonych reguł, standardów dotyczących jakości, norm branżowych, oraz skrócenie czasu potrzebnego na wdrożenie nowych osób na odpowiednich stanowiskach
 • Elastycznie definiowane formularze.
 • Możliwość wprowadzania dokumentów skanowanych i zewnętrznymi. poddawanych obróbce OCR (automatyczne rozpoznawanie pisma).
 • Możliwość załączania plików dowolnego typu do zadań.
 • Możliwość wprowadzania zdjęć i plików video z zewnętrznych urządzeń.
 • Obsługa kodów kreskowych.
 • Import danych z plików (np. MS Excel, CSV etc.).
 • Możliwość wykorzystywania danych pochodzących z innych procesów biznesowych
 • Zadania związane z lokalizacją obiektów obsługiwane przez interfejs Google Maps.
Ułatwienie pracy z pracy z danymi, plikami i urządzeniami zewnętrznymi.
 • Zapytania do innych systemów informatycznych w ramach procesów mogą przebiegać synchronicznie i asynchronicznie.
 • Elastyczna wyszukiwarka informacji z możliwością zapamiętania ustawień użytkownika.
 • Możliwość konfigurowania przycisków ułatwiających wyświetlanie konkretnych wyszukiwań, spisów i raportów.
 • Możliwość elastycznego przydziału zadań i zakresu podejmowanych decyzji do konkretnych osób lub grup osób.
 • Możliwość wykonywania zadań lub podejmowania decyzji w ramach różnych procesów przez te same osoby.
 • Pytania, komentarze i sugestie dotyczące wykonywania zadań w ramach przepływu pracy.
 • System może udostępniać szybki podgląd obrazów lub plików z innych systemów lub repozytoriów danych.
Pełne wykorzystanie wiedzy całej organizacji w celu wzmocnienia decyzyjności i kompetencji pracowników.
 • Rozbudowany system zarządzania uprawnieniami odzwierciedlający strukturę organizacyjną lub procesową firmy.
 • Pracownicy mogą wnioskować o dostęp i przydział zadań dla siebie oraz swoich podwładnych w ramach systemu.
 • Przekierowywanie oczekujących zadań do konkretnych osób lub grup osób.
 • Możliwość definiowania zastępstw oraz automatycznego przydzielania zadań nieobecnego pracownika innej osobie.
 • Archiwizacja i dostęp do historii działań wykonywanych w ramach przepływu prac przez różne osoby.
Lepsza kontrola nad przepływem zadań i jakością pracy w obrębie struktur organizacyjnych firmy.
Integracja z sytemami BRMS (Business Rule Management System, np. Drools). Automatyczna i ścisła egzekucja decyzji biznesowych, zgodności z wewnętrznymi przepisami i strategią organizacji.
Wdrożenie i rozwój aplikacji
Cecha lub funkcjonalność systemu Korzyść z inwestycji w oprogramowanie
 • Pełen dostęp klienta do kodów źródłowych aplikacji.
W decyzji klienta pozostają kwestie rozbudowy i utrzymania aplikacji, ustalenia warunków współpracy z dostawcą i kontrola kosztów związanych z rozwojem.
 • Wywoływanie funkcjonalności zewnętrznych systemów i udostępnienie funkcji aplikacji dla innych systemów w modelu SOA.
 • Integracje przez szyny danych (Enterprise Service Bus) z wykorzystaniem protokołów: Web Services, JMS, Dblink, pliki, webdav.
 • Bezpośrednie integracje z zewnętrznymi systemami informatycznymi.
 • Integracja z systemami Business Intelligence
 • Tworzenie dowolnych adapterów do systemów klienta z wykorzystaniem istniejących (dostępnych publicznie lub dostarczonych przez klienta) bibliotek, łączenia przez tabele interfejsowe i proste TCP/IP.
 • System może stanowić ujednolicony interfejs użytkownika dla różnych systemów informatycznych wspierających zadania związane z procesem biznesowym.
Aplikacja z powodzeniem wykonuje zadania uniwersalnego narzędzia integracji procesowej w organizacji, co pozwala na łatwy rozwój funkcjonalności i automatyzacji kolejnych obszarów działalności biznesowej.
 • Minimalne wdrożenie wykorzystujące jeden serwer (baza danych + aplikacja).
 • Możliwość rozłożenia ruchu na wiele instancji serwerów aplikacyjnych.
 • Jedna instancja aplikacji obsługuje kilkuset jednocześnie pracujących użytkowników.
 • Interfejs użytkownika optymalizowany pod kątem wydajności i responsywności całego systemu.
Optymalizacja inwestycji i wykorzystania infrastruktury sprzętowej organizacji.
Utrzymanie systemu i wsparcie dla użytkowników
Cecha lub funkcjonalność systemu Korzyść z inwestycji w oprogramowanie
 • Centralne monitorowanie wybranych wyjątków aplikacji: wewnętrznych (np. dostęp do baz danych) i zewnętrznych (z innych aplikacji)
 • Możliwość określenia i monitorowania krytycznych poziomów wyjątków (np. liczba wyjątków w czasie) Możliwość wykonywania masowych zmian na zadaniach w aplikacji monitorującej (wycofywanie zadań, generowanie komunikatów do WMS etc.)
 • Monitorowanie globalnej liczby zalogowanych użytkowników i użytkowników na poszczególnych serwerach obsługujących aplikację.
 • Monitorowanie stanu węzłów (wykorzystanej pojemności = liczbie użytkowników, czasu trwania wybranych akcji) w przypadku instalacji na klastrach serwerów. Monitorowanie utylizacji pamięci poszczególnych węzłów systemu.
 • Interfejs i komunikacja z serwerem aplikacji optymalizowane pod kątem minimalizacji powszechnych błędów wynikających z obciążenia sieci, działania przeglądarek i pracy grupowej na zadaniach.
Podniesienie wydajności zespołów zajmujących się wsparciem użytkowników, oraz monitorowaniem wydajności i stabilności całości ekosystemu aplikacji. Podniesienie poziomu realizacji SLA utrzymania systemu.
 • Alerty (e-mail, SMS) o zbliżaniu się do poziomów krytycznych wybranych parametrów obciążenia systemu. Aplikacja instalacyjna (deployer) dostępna z poziomu systemu monitorującego.
Łatwe zarządzanie instalacjami oprogramowania w ramach prac aktualizacyjnych i utrzymaniowych.
Bezpieczeństwo i zarządzanie uprawnieniami
Cecha lub funkcjonalność systemu Korzyść z inwestycji w oprogramowanie
 • Integracja z LDAP jako bazą kont użytkowników.
 • Wsparcie dla pojedynczego logowania (SSO)
 • Wsparcie dla identyfikacji za pomocą certyfikatów na kartach mikroprocesorowych (smart card).
 • Monitorowanie dostępu do poszczególnych aktywności (kto i kiedy korzystał z danych) z poziomu aplikacji.
Gwarancja bezpieczeństwa i zarządzania dostępem z godnie ze Wsparcie dla pojedynczego logowania (SSO) standardami przyjętymi dla organizacji.